Rohelisest koolist

Rohelise kooli programmi raames toimuvad igas kuus seminarid Tallinnas, Pärnus, Rakveres ja Tartus. Osavõtvad koolid ja lasteaiad tutvustavad keskkonnahariduse kujundamist oma asutuses, samuti arutame mitmetel keskkonnateemadel. Seminaride toimumisaegu näeb aadressil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Seminarid. Valmimas on ka õppematerjal ÜRO kestliku arengu eesmärkide käsitlemise toetuseks 15-18 aastaste õpilastega. Elektroonilisi tööjuhiseid näeb http://hared.ee/sdgjuhised, valmib ka trükitud kaartide komplekt.

Õpivisiit Ukrainast Eestisse

 

Täna saabub Eesti arengukoostöö programmi projekti „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames Eestisse õpivisiidile rühm Ukraina haridustöötajaid ja lapsevanemaid Lvivist, Pustomiti ja Gorodoki linnadest, kes tutvuvad Eesti lasteaedades ja koolides õuesõppe, väärtuspõhise juhtimise ja erivajadustega laste õpetamisega. Õpivisiit kestab 22. septembrini.

Nad külastavad Tallinna Ühisgümnaasiumi, Tallinna Lasteaeda Sipsik, Rannamõisa Lasteaeda, Vääna Mõisakooli, Randvere Kooli ja Lehola Keskkonnahariduskeskust.

Projekt „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ keskendub Lvivi ja Lvivi oblasti 38 lasteaia ja kooli keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Kahe aasta jooksul toimub neli haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiiti, kokku tutvub Eesti haridusasutuste hea kogemusega ligi 50 inimest. Eesti eksperdid viivad Lvivis läbi koolitusi haridusametnikele, haridusasutuste juhtidele ja õpetajatele.

Ukraina haridustöötajad, kes on juba Eesti kogemusega tutvunud, leiavad, et meie haridusasutused töötavad väga kaasaegses õpikeskkonnas ning hindavad siinsete kolleegide avatust. Nad kinnitavad, et on saanud siit palju mõtteid, kuidas enda koole demokraatlikumaks ja õppimist lastele huvitavamaks muuta. Senisest rohkem on kasutusel õuesõpet, keskkonnateadlikkuse kujundamisele õpilaste pööratakse suuremat tähelepanu. Samuti on projektikoolituste käigus õpitud häid võtteid kriisiolukorras toimimiseks ja hariduslike erivajadustega lastele meeldivama ja tulemuslikuma õpikeskkonna loomiseks.

 

Seminarid Lvivis

Eesti arengukoostöö projekti „SCALE: Jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames viime 5.-10. juunini läbi 12 seminari õpetajatele, direktoritele ja koolipsühholoogidele. Seminarid toimuvad Lvivis, Gorodokis ja Pustomitovskis. Direktorite seminarid strateegilisest planeerimisest viivad läbi Georg Aher ja Martin Aher, õpetajate seminarid keskkonnaharidusest ja aktiivsetest õppemeetoditest Eve Külmallik ja Sirje Aher ning koolipsühholoogide seminarid praktilistest võtetest töös erivajadustega lastega Ene Pill. Kokku võtab seminaridest osa ligikaudu 250 haridustöötajat.

Koostöö Ukraina haridustöötajatega jätkub

Augustis alanud arengukoostöö programmi projekti „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames on 23.-27. jaanuaril Eestis õpivisiidil rühm Ukraina haridustöötajaid Lvivist ja Lvivi oblastist. Haridusasutuste direktorid ja haridusosakondade juhid tutvuvad Eesti lasteaedades ja koolides keskkonnahariduse korralduse, väärtuspõhise juhtimise ja kriisiohjamisega.

Haridustöötajad külastavad Tallinna Lasteaeda Sinilind, Eralasteaeda „Naba“, Tallinna Reaalkooli, Saue Gümnaasiumi, Kurtna Lasteaed-Põhikooli, Peetri Lasteaed- Põhikooli ja Tallinna Perekeskust. Tallinna Haridusametis tutvutakse kohaliku omavalitsuse ülesannetega kooli pidajana.

Projekt „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ keskendub Lvivi ja Lvivi oblasti 38 lasteaia ja kooli keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Kahe aasta jooksul toimub neli haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiiti, kokku tutvub Eesti haridusasutuste hea kogemusega ligi 50 inimest.

Projekt kavandati kooskõlas 2013.-2015. aastal läbiviidud arengukoostöö projekti „Demokraatlik jätkusuutlik haridus“ tulemustele ning arvestades Lvivi koostööpartnerite soove. Nii eelmist kui praegu käimasolevat projekti juhib MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, seda finantseerib Välisministeerium Eesti arengukoostöö programmi kaudu.

Esimene rühm Ukraina haridustöötajaid õpivisiidil

10.-15. oktoobril 2016 viibib Eestis Ukraina haridustöötajate rühm Lvivist ja Lvivi oblastist. Haridusasutuste direktorid ja haridusosakondade juhid tutvuvad meie haridusasutustes koostöö põhimõtete, keskkonnahariduse meetodite ja erivajadusega laste tugisüsteemiga. Külastatakse Tallinna Perekeskust, Tallinna 32. Keskkooli, Konstantin Pätsi Vabaõhukooli, Tallinna 21. Kooli ja Kraavikrõlli Lasteaeda. Keila Koolis kohtutakse Keila linnapea Enno Felsiga, kes tutvustab kohaliku omavalitsuse ülesandeid kooli pidajana. Haridusasutuste ja muuseumide koostöövõimalustega tutvutakse KUMUs, õppekava toetavate keskkonnahariduslike programmidega Silma Õpikojas. Täpsema programmi leiab siit

Ukraina haridustöötajate õpivisiit toimub Eesti arengukoostöö programmi projekti  „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames. Projekt keskendub Lvivi ja Lvivi oblasti 38 lasteaia ja kooli keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Kahe aasta jooksul toimub neli haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiiti, kokku tutvub Eesti haridusasutuste hea kogemusega ligi 50 inimest. Projekt kavandati vastavalt 2013.-2015. aastal läbiviidud arengukoostöö projekti „Demokraatlik jätkusuutlik haridus“ tulemustele ja Lvivi koostööpartnerite soove arvestades. Nii eelmist kui praegu käimasolevat projekti juhib MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, finantseerib Välisministeerium Eesti arengukoostöö programmi kaudu. Projekti juht on Georg Aher, ekspert Sirje Aher.

Alustame uut arengukoostööprojekti Ukrainas

Meie projektitaotlus "SCALE: Jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil" sai välisministeeriumi arengukoostöö komisjonilt positiivse hinnangu ning välisministri heakskiidu. Projekti otsustati rahastada. Projekti elluviimise periood on  17.08.2016-15.08.2018. Tehes koostööd olemasolevate partneritega ja kasutades 2013.-2015. aastal läbiviidud arengukoostöö projekti „Demokraatlik jätkusuutlik haridus“ tulemusi, toetatakse 34 Lvivi linna ja oblasti haridusasutuse arengut, haridusosakondade pädevuse tõstmist demokraatlike otsustusprotsesside rakendamisel ja kriisisituatsiooni mõjude leevendamisel nii otsustajate, õpetajate, õpilaste kui lastevanemate tasandil. Keskendutakse lasteaedade ja koolide keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Eelmise projekti pilootharidusasutused on igaüks mentoriks veel neljale haridusasutusele. Toimuvad haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiidid Eestisse. Meil on väga hea meel jätkata koostööd oma partneritega Lvivis.

Valmis Kadrioru Saksa Gümnaasiumi mitteformaalne keskkonnajuhtimissüsteem

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel läbi viidud projekti viimane koosolek toimus 6. juunil. Arutasime valminud dokumendi rakendamist, tänasime töörühma liikmeid ja tegime plaane edaspidiseks. Kool otsustas sügisel liituda ülemaailmse Rohelise Kooli programmiga, mida rahvusvheliselt juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental Education (FEE). Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts koostöös HAREDiga. Programmi juht on Sirje Aher. Valminud KSG mitteformaalne keskkonnajuhtimissüsteem on heas kooskõlas nõuetega, mida FEE esitab rohelisele koolile.

Õppepäevad looduskaitsest Tallinnas

Viime Tallinna lasteaia- ja algklassiõpetajatele Tallinna Keskkonnaameti toel läbi kolm õppepäeva, mis tutvustavad Tallinna looduskaitsealuseid objekte, parke ja maastikukaitsealasid. Mais tutvuvad õpetajad vanalinna parkidega, juunis Aegna saare maastikukaitsalaga ning septembris Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja  Pääsküla rabaga. Esimene moodul toimub 9. mail, teine 14. juunil ja kolmas 19. septembril. 

Õppereis "Sisserändajate koolitamise põhimõtted Soomes"

Korraldasime SA Innove tellimusel 12.-14. jaanuaril 2016 õppereisi Helsingisse ja Punkalaidun valda tutvumaks sisserändajate vastuvõtu ja koolitamisega. Kohtusime Soome Punase Risti töötajatega ja külastasime vastuvõtukeskusi. Kooliealiste varjupaigataotlejate ja teiste sisserändajate koolituspõhimõtetega tutvusime Helsingi Meilahden koolis ja Punkalaidumen koolis, nähtut täiendasid eksperdid Soome Kooliametist ja Helsingi Haridusametist. Õppereisi aitas korraldada Tupmo Lähdeniemi Fountain Park LTD-st, kes tutvustas ka uusingut noorte suhtumisest mitmekultuurilisusesse. Õppereisist võtsid osa 16 inimest SA-st Innove, Rajaleidja Keskustest, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tallinna Haridusametist ja koolidest.