Koolituskeskus Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED on täiskasvanute tööalasele täiendusharidusele suunatud koolitusasutus.

Keskuse eesmärgiks on aidata kaasa elukestva õppe rakendumisele, haridus- ja koolikorralduse parendamisele ning säästva arengu alase teadlikkuse tõusule ühiskonnas.

Koolituskeskus korraldab täiskasvanute tööalast täiendusõpet järgmistes valdkondades:

-        Strateegiate, arengukavade ja õppekavade koostamine,

-        Säästvat arengut toetav haridus, sh keskkonnaharidus ja loodusharidus

-        Õppija aktiivsusel põhinevad tegevuslikud õppemeetodid üldhariduse korraldamisel.

Koolituskeskus Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED koolituste õppekavad koostatakse üldjuhul vastavalt tellija soovidele, sihtgrupi eripära arvestades. Koolituste näidisõppekavad kinnitatakse juhatuse poolt ja avaldatakse kodulehel www.hared.ee.

Koolituskeskuse asjaajamiskeel on eesti keel.

Koolituste õppekeeleks on eesti, kokkuleppel ka soome ja inglise keel.

Täienduskoolitus toimub kontaktõppe ja iseseisva töö vormis, sh seminaride, töötubade, õpiringide, õppereisidena.

Õppe keskkond on renditud seminariruumides, tellija ruumides või vastavalt õppekava vajadusele looduskeskkonnas.

Täienduskoolitusel saavad osaleda täiskasvanud, kes registreeruvad omal algatusel või on suunatud tööandja poolt. Osaleja on koolitusele vastu võetud vastavalt vabade kohtade olemasolule. Osaleja arvatakse koolitusgrupist välja kui ta ei ilmu koolitusele.

Koolitusel osalemisest loobumisest tuleb osavõtjal teatada hiljemalt kaks päeva enne koolituse algust meiliaadressil info@hared.ee. Hilisemal loobumisest teatamisel või teatamata jätmisel esitatakse koolituse eest täismahus arve.

Töökollektiivile suunatud koolituse toimumise aeg, maht, koht, osavõtjate arv ja muud korralduslikud küsimused lepitakse kokku koolituse tellijaga ning sõlmitakse suuline või kirjalik leping.

Koolituse õppemaksu kalkulatsiooni koostab ja kinnitab täiendkoolitusasutuse juht iga tellimuse ja avatud koolituse kohta eraldi. Maksumus kujuneb kulupõhiselt, vajadusel järgitakse koolituse täituvuse astmest lähtuvat paindliku hinnakalkulatsiooni põhimõtet. Täienduskoolituse eest tasutakse pärast koolituse toimumist või pärast iga mooduli toimumist. Õppetasust  vabastamise ja selle tagastamise otsustab juhatus iga juhtumi puhul eraldi.

Täienduskoolituse läbimisel väljastatakse osalejale koolitustõend tegelikult koolitusel osaletud tundide mahus. Vähemalt 40 kontakttundi kestnud ja iseseisvat tööd sisaldanud koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus, kui osaleja on läbinud õppekava kontakttunnid vähemalt 80 % ulatuses ning sooritanud iseseisva töö. Tunnistusele märgitakse läbitud teemade nimetused. Kui osaleja ei ole läbinud koolituse õppekava vähemalt 80% mahus, väljastatakse tõend, mis kajastab osalemise mahtu.

Koolituskeskuse tegevuse kvaliteet tagatakse koolituste korralduse ja sisulise õnnestumise analüüsimisega tellijatelt, osavõtjatelt ja läbiviijatelt kogutud suulise või kirjaliku tagasiside analüüsi alusel.  Saadud info alusel tehakse vähemalt kord kahe aasta jooksul asutuse sisehindamine. Koolitajateks on valdkonda hästi tundvad, vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridusega, varem koolitajatena töötanud inimesed. Haridusasutustes koolituse läbiviijatel on pedagoogiline haridus.

Kui õppekavas pole öeldud teisiti, viivad koolitused läbi Georg Aher ja/või Sirje Aher. Mõlemal koolitajal on magistrikraadiga võrdsustatud pedagoogiline haridus Tartu Ülikoolist 1978 ning pikaajaline kogemus koolituskeskuse prioriteetsetes valdkondades koolituste läbiviimisel ja projektide juhtimisel.