Telli koolitus, konverents või nõustamisteenus

Koostame sobiva pikkuse ja sisuga koolitusprogrammi loodusest, keskkonnast või meeskonnaarendamisest Teie vajadustest lähtuvalt. Korraldame ka konverentse, õppereise ja väljasõite.

Koolidele ja teistele organisatsioonidele korraldame keskkonna-, säästva arengu-, meeskonnatöö, kooliarenduse ja õppekavaarenduse teemalisi koolitusi lähtuvalt tellija soovidest. 

Küsi pakkumist info(at)hared.ee

Leiad õppekavad vajutades järgnevatele linkidele või kerides lehel allapoole. Esimesed kaks koolitust on pikemad, kolmas link kirjeldab lühemaid.


 

1. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile): 142 Kasvatusteadused 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80 tundi, millest 60 tundi on kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd.

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused (kui on): Haridusasutuse töötajad, õppe alustamise tingimuseks on töötamine koolituse tellinud haridusasutuses.

4. Õppe eesmärk: Koolituse läbinu oskab tulemuslikult osaleda arengukava koostamis- ja seireprotsessis.

5. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• teab õigusakte ja strateegilisi dokumente, millest lähtuda uue arengukava koostamisel;

·        teab, mis juhtudel on vaja uuendada haridusasutuse arengukava;

• oskab analüüsida senise arengukava täitmist;

·        oskab analüüsida haridusasutuse lähteseisundit arengukava koostamiseks;

·        oskab teha meeskonnatööd visiooni, missiooni ja põhimõtete sõnastamiseks ning eesmärkide püstitamiseks;

• oskab meeskonnatööna kavandada tegevusi eesmärkide saavutamiseks;

·        oskab koostada ja vormistada tegevuskava;

·        oskab seirata arengukava rakendamise edukust;

• oskab juhtida enda iseseisvat tööd arengukava kaasajastamisel.

6. Õppesisu:

• Ülevaade arengukava koostamisel vajalikest õigusaktidest ja strateegilistest dokumentidest ning arengukava uuendamise põhimõtetest;

• Kehtiva arengukava täitmise analüüsimise võtted;

• SWOT jt meetodid lähteolukorra analüüsimiseks;

• Asutuse strateegia osad ja koostamise põhimõtted, arengueeldused ja -valdkonnad;

• Kaasamise vormid ja põhimõtted

·        Uute eesmärkide kavandamine ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste kavandamine;

·        Tegevuskava erinevad vormid;

·        Arengukava vormistamise põhimõtted.

7. Õppemeetodid: Lühiloeng, grupitöö, seminar, arutelud, ajurünnak, SWOT, iseseisev töö.

8. Iseseisev töö:

Olemasoleva arengukava analüüsimine, ettepanekute ettevalmistamine uue arengukava eesmärkide püstitamiseks ja arenguvaldkondade tegevuste koostamiseks.

9. Õppematerjalide loend:

·        Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord, RT I 2005, 67, 522

·        Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus RT I 2010, 41, 240 või

Koolieelse lasteasutuse seadus, RT I, 1999,27,387.

·        Eesti elukestva õppe strateegia 2020, https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf

10. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% koosõppest ning iseseisva töö õigeaegne esitamine.

Hindamismeetod: Koolitusel osalejate nimekirjad, iseseisva töö esitamine.

 Hindamiskriteeriumid: Osaletud on vähemalt 80% koolitustundidest, iseseisev töö on õigeaegselt esitatud ja vastab antud juhistele.

11. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole iseseisvat tööd sooritanud, või on osalenud koosõppes nõutust vähem, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitajad: Georg Aher- magistrikraadiga võrdsustatud pedagoogiline haridus, pikaajaline kogemus haridusvaldkonnas projektide ja koolituste läbiviimisel;

Sirje Aher- magistrikraadiga võrdsustatud pedagoogiline haridus, pikaajaline kogemus haridusvaldkonnas projektide ja koolituste läbiviimisel.

13. Õppekava kinnitamise aeg: Mai 2017


 

1. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile): 142 Kasvatusteadused 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 94 tundi, millest 70 tundi on kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd.

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused (kui on): Haridusasutuse töötajad, õppe alustamise tingimuseks on töötamine koolituse tellinud haridusasutuses.

4. Õppe eesmärk: Koolituse läbinu oskab koostada õppekava ning on motiveeritud seda rakendama, kasutades kaasaegseid õuesõppe ja digiõppe meetodeid ning mitmekesist õpikeskkonda.

5. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• mõistab haridusasutuse õppekava uuendamise vajadust;

• oskab koostada oma haridusasutuse eripärast ning õigusaktidest ja strateegilistest dokumentidest lähtuvat õppekava;

• oskab teha meeskonnatööd õppekava koostamisel ja selle rakendamisel;

• oskab juhtida enda iseseisvat tööd õppekava kaasajastamisel;

• teab mitmekesist valikut kaasaegsetest õppemeetoditest ning kolleegide kogemusi nende rakendamisel mitmekesistes õpikeskkondades;

• rakendab vastavalt enda positsioonile haridusasutuses kaasaegse õppekava kohast digiõpet, õuesõpet ja teisi õppija aktiivsusel põhinevaid õppevorme mitmekesistes õpikeskkondades või aitab kaasa nende rakendamisele.

6. Õppesisu:

• Ülevaade õppekava koostamisel vajalikest õigusaktidest ja strateegilistest dokumentidest ning õppekava koostamise alustest;

• Haridusasutuses erinevatel positsioonidel töötavate inimeste roll õppekava koostamisel ja rakendamisel;

• Olemasoleva õppekava analüüsimine ja muudatuste kavandamine;

• Kaasaegsete õppija aktiivsusele suunatud õppemeetodite, sh digiõppe,  õuesõppe ja lõimitud õppe tutvustamine ja harjutamine;

• Uute eesmärkide kavandamine ja nende saavutamiseks vajaliku õppesisu koostamine õppekavas;

• Õppekava vormistamise nõuded.

7. Õppemeetodid: Lühiloeng, grupitöö, seminar, arutelud, iseseisev töö, õuesõpe, digiõpe, lõimitud õpe, õppereis, parima praktikaga tutvumine.

8. Iseseisev töö:

Õppekava analüüsimine, ettepanekute ettevalmistamine uue õppekava eesmärkide ja sisu koostamiseks.

9. Õppematerjalide loend:

·        Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava RT I, 23, 152.

·        Koolieelse lasteasutuse seadus, RT I, 1999,27,387.

·        Peterson, T. (2009). Kooleelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine.

10. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid (kohustuslik, kui tahetakse välja anda tunnistust):

Õpingute lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% koosõppest ning iseseisva töö õigeaegne esitamine.

Hindamismeetod: Koolitusel osalejate nimekirjad, iseseisva töö esitamine.

 Hindamiskriteeriumid: Osaletud on vähemalt 80% koolitustundidest, iseseisev töö on õigeaegselt esitatud ja vastab antud juhistele.

11. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole iseseisvat tööd sooritanud, või on osalenud koosõppes nõutust vähem, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitajad: Georg Aher- magistrikraadiga võrdsustatud pedagoogiline haridus, pikaajaline kogemus haridusvaldkonnas projektide ja koolituste läbiviimisel;

Sirje Aher- magistrikraadiga võrdsustatud pedagoogiline haridus, pikaajaline kogemus haridusvaldkonnas projektide ja koolituste läbiviimisel.

13. Õppekava kinnitamise aeg: Juuni 2017


Koolitusprogrammid, mida on võimalik tellida lasteaeda koha peale:
1.    „Draamakasvatus lasteaias“
Koolitus käsitleb draamaõpetust õppevaldkonna „Keel ja kõne“ ühe osana. Eesmärgiks on vaadelda draama mõistet, tähendust ja rakendust lasteaia õppetegevuses. Koolituse teoreetilises osas antakse lühike ülevaade draamaõpetuse alustest. Praktiline osa sisaldab mänge, etüüde ja dramatiseeringuid draamaõpetuse erinevates faasides, lastekirjanduse kasutamise võimalusi, erinevaid mänge (tutvumis/teretamismängud, käe-ja jalamängud, puhumismängud vahenditega ja ilma), rütmi-ja liisusalme ning hääldamisharjutusi. Lisaks erinevaid võimalusi ja vahendeid lugude jutustamiseks ja ettelugemiseks.
Võimalik saada koolitaja poolt koostatud mahukas (ca 75 lk) kogumik, mis sisaldab erinevaid tutvumis/teretamismänge, käe- ja jalamänge, liisusalme, hääldamisharjutusi, ahellaule, loendamis- ja rütmisalme jmt.
Koolitust viib läbi draamakasvatust oma igapäevatöös praktiseeriv vanemõpetaja Monika Allikas. Koolituse minimaalne pikkus on 4 ak tundi, maksimaalne 6 ak tundi.  
Väljavõtteid koolituste tagasisidest: Meeldis väga koolitaja isiksus, koolituse praktiline sisu, et kõike pakutut saab töös kasutada, materjali rohkus ja koolituse intensiivsus, uued ideed, lihtsad vahendid, head näited. Lektor asjalik ja särav, omal alal väga kompetentne. Selline koolitus on vajalik igale rühmaõpetajale. 
2.    „Õuesõpe“ 
„Eeltöö õuesõpperaja loomiseks lasteaias“
„Praktilised aktiivtegevused õuesõppes“
Õuesõppe – mis see on? Õuesõppe põhimõtted, milline on õpetaja roll õuesõppes, õuesõppe tüübid, vahendid õuesõppeks. 
Vajadusel aitame teha eeltööd lasteaeda oma õuesõpperaja loomiseks  - määrame õuealal kasvavad puu-, põõsa- ja taimeliigid. Viime läbi  ajurünnaku, rühmatöö õpperaja loomiseks. 
Erinevad praktilised aktiivtegevused mida saab kasutada õuesõppes nii lasteaia õuealal, kui pargis, metsas, mere ääres jm. kasutades kõigile kättesadavaid lihtsaid vahendeid. 
Tellitav koolitus võib sisaldada nii ühte kui kõiki kolme teemat. Koolituse pikkus kokkuleppel. 
Koolituse viivad läbi Sirje ja/või Georg Aher ja Eve Külmallik. 
3.     „Aktiivõppemeetod StoryLine“
Koolitusel tutvustatakse aktiivõppemeetodit StoryLine ja selle kasutamist lasteaia õppetegevustes lastele looduse õpetamisel. 
Koolituse viib läbi Sirje Aher. Koolituse pikkus 4 ak tundi. 
4.    „Värvid looduses. Temaatilised aktiivtegevused.“ 
Käsitletakse järgmisi küsimusi: Miks taimed ja loomad on värvilised? Kus elavad kõige värvilisemad loomad? Millised on kõige värvilisemad loomarühmad? Miks ja kuidas on värvilised loomad tekkinud? Milliseid signaale taimede ja loomade värvid annavad? Kellele need on mõeldud? Juttu tuleb taimedest, putukatest, kaladest, kahepaiksetest, roomajatest, lindudest ja imetajatest. Temaatilised liikumis- ja õppemängud. 
Koolituse viivad läbi Georg Aher ja Eve Külmallik. Koolituse pikkus 4 – 6 ak tundi. 
5.    „Lindude ränne. Temaatilised aktiivtegevused.“ 
Miks linnud rändavad ning mis aitab neil õiget teed leida. Samuti tuleb juttu pesakastidest – kuidas neid teha ning õigesti üles panna. Temaatilisi mängud ja meisterdused. Juhised pesakastide tegemiseks. 

Koolituse viivad läbi Georg Aher ja Eve Külmallik. Koolituse pikkus 4 – 6 ak tundi. 
6.    „Linnud ja loomad lasteaia õuealal“

Iga lasteaia õu on omamoodi  tore paik, asugu ta siis maal või linnas. Ja kindlasti elab seal või satub sinna aeg-ajalt külla erinevaid putukaid, linde ja loomi, keda on lastega põnev  vaadata-uurida.  Meie koolituse eesmärgiks on õppida tundma levinumaid loomi-linde, keda võib kohata lasteaia õuealal ning  jagada huvilistele praktilisi  teadmisi  ja oskusi, kuidas kasutada    erinevaid aktiivõppe meetoditel põhinevaid tegevusi  lastele looduse tutvustamisel. Teemakohased mängud ja meisterdused. 
Koolitusprogrammil on 3 teemat: Putukad. Linnud. Siilid, konnad, sisalikud ja muud loomad. Tellida saab nii üksikuid teemasid, kui tervet programmi. Ühe teema pikkus 4 – 7 ak tundi. Koolituse viivad läbi Georg Aher ja Eve Külmallik. 
7.    „Aastaring looduses“
Koolituse käigus  saavad õpetajad teadmisi  aastaajalistest  muutustest looduses, taimede ja loomade strateegiatest muutuvates keskkonnatingimustes toimetulekuks ning oskavad seeläbi tuua näiteid erinevatest kohastumustest sesoonsete muutustega. Osavõtjad oskavad näha ja seletada aastaajalisi muutusi looduses ja oskavad teadmisi õppetegevustes kasutada. Praktilised aktiivtegevused kasutamiseks erinevatel aastaaegadel.  4 moodulit: Kevad. Suvi. Sügis. Talv. Ühe mooduli pikkus 6-8 ak tundi.  Läbiviijad Sirje ja/või Georg Aher ja Eve Külmallik. 

8.     „Loodusnähtused“
Koolituse käigus tutvustame lihtsalt ja arusaadavalt teemasid  “Äike, elekter, magnetism”, “Sademed ja vesi”, “Tuul ja heli” ja “Soojus, valgus ja vari”. Räägime nende nähtuste tekkepõhjustest, tähtsusest looduses s.t taimede ja loomade elus. Samuti sellest, millist rolli mängivad need loodusnähtused inimese elus. Selgitame nende nähtustega seotud ilminguid looduses  ning soovitame, milliseid katseid teha nende ilmastikunähtuste selgitamiseks lastele. Jagame teemakohaseid meisterdamisideid ja liikumismänge. 
Koolituse ühe teema pikkus 4 – 8 ak tundi. Läbiviijad Sirje ja/või Georg Aher ja Eve Külmallik.
9.    „Mängides lapsed liikuma“
Kuidas liikumistegevusi läbi viia mängulises vormis ja läbi selle  toetada igapäevast õppetööd. Praktilised näpunäited erinevatest liikumisvõimalustest ruumis, loodusliikumisest ja seikluskasvatusest. Hulgaliselt põnevaid liikumismänge ja -vahendeid. 
Suurepärane koolitus lasteaeda, kus ei ole liikumisõpetajat ja rühmaõpetajad viivad ise läbi liikumistegevusi. 
Teemad: Mittetraditsioonilised vahendid liikumistegevuste läbiviimiseks. Erinevad liikumismängud (jooksumängud, pallimängud, meeskonnamängud, rahulikud mängud jne). Mängud ja tegevused erinevate vahenditega: langevari, padjad, hüpitsad, täring, pildikaardid jm.  Laste tegevused mattidel – lihtne akrobaatika. Lihtsad liikumiskavad. Tegevused sõimeealistele lastele. Loodusliikumised ja tegevused looduses. Matkad ja nendeks valmistumine. Tegevused lasteaia õuealal erinevatel aastaaegadel. 
Koolitus on peamiselt praktiline – õpetajad saavad kõik mängud/tegevused ise läbi proovida. Osad teemad PowerPoint ettekannetena. 
Koolituse viivad läbi Tallinna Kadaka Lasteaia liikumisõpetaja/metoodik Eve Sepper ja Eve Külmallik.  Koolituse pikkus oleneb teemast ja tellija soovidest. 

10.    Õpime, mängime ja seikleme õues
Praktilised tegevused looduses lasteaiaealistele lastele, kuhu on integreeritud liikumine, looduse vahendamine, õuesõpe ja seikluskasvatus. Mängud ja integreeritud tegevused, mis sobivad lasteaia õuealale, matkale, metsa ja mere äärde erinevate loodusteemade käsitlemisel. 
Anname näpunäiteid matkade ettevalmistuseks ja läbiviimiseks. Koolitus on praktiline ja toimub õues. 
Koolituse viivad läbi Tallinna Kadaka Lasteaia liikumisõpetaja/metoodik Eve Sepper ja Eve Külmallik.  Koolituse pikkus 3-7 ak tundi. 

11.    Langevari kui vahend laste igakülgseks arendamiseks. 
Langevari kui suurepärane vahend igapäevastes õppetegevustes. Erinevad langevarjud, nende kasutamise põhimõtted. Tegevused ja mängud langevarjuga erinevas vanuses lastele. 
Koolituse pikkus 2-3 ak tundi. Koolitus on praktiline, kõik tegevused ja mängud mängitakse praktiliselt läbi. Vajalik ruum, kus  mahub langevarjuga tegutsema. Kuiva ja sooja ilmaga (nii soe, et saaks tegutseda paljakäsi) võimalik läbi viia ka õues. 
Koolituse viivad läbi Eve Külmallik ja/või Eve Sepper. 

 

Koostame sobiva pikkuse ja sisuga koolitusprogrammi Teie vajadustest lähtuvalt. 
Korraldame ka õppereise ja väljasõite. 

Koolituse hind sõltub valitud programmist, osalejate arvust ja lasteaia asukohast ning on kokkuleppeline. Küsige julgesti pakkumist!