*Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekt “HOB’s adventure - Hands on Biodiversity”, 1. septembrist 2018 - 31. augustini 2020. Projekti juhtpartner on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, teiseks partneriks Eestist on Lehola Keskkonnahariduskeskus. Rahvusvahelisteks koostööpartneriteks on Läti, Sloveenia ja Island. Projekti sisuks on praktilise tegevuse ja digiõppe lõimimine toataimede näitel. Ühiselt koostatakse kogumik tegevusjuhistest õpetajatele, milliseid tegevusi ja kuidas võiks selles valdkonnas läbi viia. Projekt toetab Rohelise kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ja „Tervis ja heaolu“. Projekt on mõeldud 5-9 aastaste laste õpetajatele. Eestist saab osaleda 10 kooli ja lasteaeda.  Esimene projektikohtumine toimus 15.-19. oktoobril Tallinnas. Projekti tegevustest saab rohkem inhot aadressil http://hared.ee/hobs-adventure.

Oleme Eesti Looduskaitse Seltsi partneriks ülemaailmse programmi Ecoschools.global, eesti keeles “Roheline kool” koordineerimisel Eestis. Rohkem infot programmi kohta leiab aadressilt https://www.tallinn.ee/keskkond/Roheline-kool-3 ja videost https://www.facebook.com/ecoschools.global/videos/1782571331871441/ . Programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher.

Arengukoostöö projekt Ukrainas „SCALE: Jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“. Projekti elluviimise periood: 17.08.2016-15.08.2018. Tehes koostööd olemasolevate partneritega ja kasutades 2013.-2015. aastal läbiviidud arengukoostöö projekti „Demokraatlik jätkusuutlik haridus“ tulemusi, toetatakse 34 Lvivi linna ja oblasti haridusasutuse arengut, haridusosakondade pädevuse tõstmist demokraatlike otsustusprotsesside rakendamisel ja kriisisituatsiooni mõjude leevendamisel nii otsustajate, õpetajate, õpilaste kui lastevanemate tasandil. Keskendutakse lasteaedade ja koolide keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Eelmise projekti pilootharidusasutused on igaüks mentoriks veel neljale haridusasutusele. Toimuvad haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiidid Eestisse.

Esimene õpivisiit toimus 10.-15. oktoobril. Programmiga saab tutvuda siin, Õpetajate Lehe artiklit saab lugeda http://opleht.ee/38129-ukrainlastele-ouesopet-tutvustamas/.  Jaanuaris 2017 tutvus järgmine rühm haridustöötajaid meie parima praktikaga kriisiohjamises ja keskkonnahariduses. Märtsis ja juunis viisid Georg Aher, Sirje Aher, Martin Aher, Eve Külmallik ja Ene Pill Lvivis läbi rea seminare Lvivi ja Lvivi oblasti õpetajatele, direktoritele ja koolipsühholoogidele. Mentorkoolid on kogu kooliaasta vältel juhendanud liitunud koole ja lasteaedu. Tagasiside alusel võib väita, et nii mentorid kui menteed on projekti tulemistega rahul. Pildigalerii projekti tegevustest leiab aadressilt https://scale.exposure.co/. 

*

Alates 1. veebruarist 2016 oleme partneriks Tartu Ülikooli Liikumislaborile  pilootprojekti „Liikuma kutsuv kool – laste ja noorte liikumisprogrammi arendamine“.  Meie osaks on koolide võrgustiku loomine, selle koordineerimine ja vastavalt tegevuskavale tegevuste  ellu viimine. Lisaks töötame välja ja testime õuesõppe näidistunde, kus lõimitakse liikumist ja erinevaid õppeaineid. Projektist võtab osa 10 kooli Tallinnast, Tartust, Võrust, samuti Tartu, Jõgeva ja Võru maakonnast. Pilootprojekt kestab 2016. aasta lõpuni.

*

Oleme  Tallinna Haridusameti tellimusel KIK projekti "Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2015/16 õ.-a." raames välja töötanud viis erinevat programmi. Enamikuga läheme kooli kohale, vaid pargiprogramm toimub Toompeal.  Kui olete huvitatud neid tellima ka väljaspool Tallinna asuvasse kooli, siis palun võtke meiega ühendust.

1. Matemaatika lõimimine loodusõpetuse ja liikumisega õuesõppes, I kooliastmele – 42 klassile, 90 minutit

2. Roheline ring Tallinna vanalinna parkides, gümnaasiumile ja III kooliastmele, -  27 klassile, 180 minutit. ümbritsevates parkides. See programm sobib hästi ka täiskasvanutele.

3. Läänemere kalaliigid, bioloogia ja kohastumused. Kaitsealused kalaliigid. Praktiline töö. – III kooliastmele, 25 klassile, 90 minutit

4. Energia säästmine loomariigis– gümnaasiumile, 15 klassile, 45 minutit

5. Raagus puude ja põõsaste liikide tundmaõppimine – II ja III kooliastmele, 12 klassile, 90 minutit.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi koostamise nõustamine Kadrioru Saksa Gümnaasiumis 2015-2016. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti käigus valminud dokumenti saab vaadata siin. 

Mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi koostamise nõustamine Vapramäe Loodusmajas 2015. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö programmi toetatud projekt Ukrainas: "Demokraatlik jätkusuutlik haridus". Kestus 2013-2015.

Projekti eesmärgiks on säästvat arengut toetava hariduse näitel koostada strateegilisi arengudokumente, mis aitaksid suurendada Lvovi hariduses osalejate (õpilased, lapsevanemad, pedagoogid, haridusjuhid) kaasatust, innustada õpetajaid kasutama õpilaste aktiivset osalemist võimaldavaid õppemeetodeid ning tõsta kõigi osalejate keskkonnateadlikkust. Keskendutakse lasteaia- ja algklassiõpilastele ning nende vanematele ja õpetajatele, samuti haridustöötajatele, sest neid mõjutades saavutab pikemas perspektiivis parimaid tulemusi. Projekt on osa laiemast koostööst projektipartnerite vahel.

Grundtvig programmi projekt "LANEFIES - Best Practice Network for Education for Sustainable Development". Kestus 2013-2015 

Peamiseks tulemuseks on projekti käigus kujunenud täiskasvanukoolitajate võrgustik Soomest, Lätist, Hollandist ja Eestist. Koos parteritega )Foundation for Permanent Education Hollandist, Läti loodusmuuseumi sõprade ühendus ja Soome pealinna piirkonna uuskasutuskeskus) viidi läbi õpivisiidid sihtgruppi kuuluvatele õppuritele ja täiskasvanukoolitajatele ning kohalikud seminarid, mis tõid näiteid keskkonnatealike väikeettevõtete rajamisest eakate poolt, tutvustasid vaba aja tervislikult veetmise viise ning võimaldasid partneritel arutada probleemide üle ja leida lahendus.  Võrgustik on tugev ja aktiivne ning on võtnud ette jätkutegevusi ning planeerib järgmisi ühisprojekte. Projekt vaatles praktikaid, kuidas kaasata eakaid ja teisi sotsiaalse tõrjutuse riskigruppide  inimesi elutervelt ja jätkusuutlikult oma igapäevaelu korraldama. Inglisekeelse ülevaate leiab siit